Main Menu

SPRAWD? JAK TWOJE IMI? WYGL?DA PO JAPO?SKU!

W alfabecie Katakana i Hiragana!
Alicja
{japname type=|K| album=|Alicja| }{/japname}

Pochodzenie: anglosaskie
Znaczenie: odmiana innego imienia
Liczba: 1
Imieniny: 18 kwietnia, 21 czerwca

Charakterystyka imienia: Ksi??ki, literatura, s?owo pisane, to w astrologii dziedzina Merkurego. Planet? t? nazwano na cze?? Merkurego albo Hermesa, rzymskiego i greckiego boga, patrona pos?a?cw, heroldw, podr?nikw, kupcw i... z?odziei. Ludzie, ktrymi opiekuje si? Merkury (zarwno bg, jak i planeta), wyr?niaj? si? inteligencj?, sprytem, bieg?o?ci? w mwieniu i pisaniu, a tak?e nienasycon? potrzeb? poznawania ?wiata. Merkuremu (Hermesowi) podlegaj? tak?e "nauki hermetyczne", czyli wiedza tajemna. Imi? Alicja niew?tpliwie znajduje si? we w?adzy Merkurego. Liczba imienia Alicja rwna si? jeden, co jest oznak? samodzielno?ci, polegania na w?asnej inteligencji i na w?asnych si?ach (taka w?a?nie jest Alicja z Krainy Czarw). Alicje s? ciekawe ?wiata i przede wszystkim wierz? w?asnemu do?wiadczeniu. Wszystkiego musz? sprbowa?, wszystko musz? same sprawdzi?. Lotny umys? i wrodzona ciekawo?? nie pozwalaj? im zbyt d?ugo spocz?? w jednym miejscu. Zmieniaj? zainteresowania, lektury i znajomych. S? zami?owanymi podr?niczkami, nie maj? k?opotu z porozumieniem si? w obcych j?zykach i dogadaj? si? nawet z Beduinem lub Pigmejem. Uwielbiaj? samotne w?drwki, gdy? wtedy najlepiej widz? ?wiat. Prywatnym ?yciem Alicji rz?dzi rozs?dek i racjonalizm. Dom urz?dzony jest prosto i wygodnie, bez zb?dnych bibelotw, a sama jego pani woli nosi? trampki ni? buty na wysokim obcasie. W otoczeniu Alicji panuje porz?dek jak w laboratorium. Dzieci s? wychowywane wed?ug najnowszych ustale? psychologw. Alicje niczego i nikogo nie udaj?. Mwi? to, co my?l?. Je?eli co? lub kto? si? im nie podoba, bez wahania mwi? "nie". A w swoim zawodzie Alicje bywaj? cenionymi specjalistkami. Imi? to najlepiej s?u?y znakom zodiaku, ktrym patronuje Merkury, a wi?c Pannie i Bli?ni?tom. Z powodu zainteresowania podr?ami i dalekimi krajami odpowiednie jest te? dla Wodnikw i Strzelcw. Dobrze te? oddaje niespokojn? natur? Skorpiona i Barana. Alicja Lew b?dzie zawsze przekonana, ?e ma racj?, za? jako Waga b?dzie zadziwia? rozleg?o?ci? znajomo?ci i kontaktw. W znaku Ryb imi? to rozwinie szalon? fantazj?, a pozosta?ym znakom (Byk, Rak i Kozioro?ec) doda obrotno?ci i g?owy do interesw
Osoba o tym imieniu jest zaradna i twrcza - mo?e by? nauczycielem, muzykiem lub literatem. Jest bardzo oddana rodzinie, oszcz?dna w gospodarowaniu mieniem w?asnym, umie dobrze gotowa?. Umie rwnie? znale?? si? w towarzystwie r?nego rodzaju, potrafi szybko dostosowa? si? do sytuacji - ma du?e poczucie humoru. Jest osoba lubian?.
Pochodne imienia: Adelajda, Aleksandra, Aleksja, El?bieta